Меню
Количка

Условия за ползване

Общи условия

 

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „
Шок Трейдинг” ЕООД, гр. София, ул. "Славянска" № 18, ЕИК BG202742175, представлявано от Нина Йорданова, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „www.technocenter.bg”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.
 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: “
Шок Трейдинг” ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: , гр. София, ул. "
Славянска" № 18, . Адрес за упражняване на дейността: , гр. София, ул. „Славянска“ 18

3. Данни за кореспонденция: гр. София, бул. "Симеоновско шосе" № 77, Email: schocktrading@gmail.com , тел: +359 876-995-525
4. Дружеството „Шок Трейдинг“ ЕООД е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК BG202742175
5. Номер на удостоверение за администратор на личните данни №  ......../06.11.2013г.
6. Надзорни органи:

 

(1) Комисия за защита на личните данни
 Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

 

7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 202742175
 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.te
chnocenter.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

(1) Сайтът може да бъде разглеждан без регистрация. Регистрация е необходима само за ползването на определени функционалности на сайта и е абсолютно доброволна и безплатна. За да се регистрирате е необходимо да имате навършени 18 години и да попълните регистрационен формуляр (линк към регистрация)
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Доставчика чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Доставчика чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане;
5. Да получават информация за нови стоки, промоционални оферти, възможности за участия в игри и томболи, предлагани от Доставчика чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;
6. Да имат възможност да се абонират за получаване по електронна поща на информационния бюлетин на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, след изразяване на съгласие за това;
7. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
8. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;
Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Доставчика чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.techmart.bg .
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика обявената на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет цена за доставените стоки, както и цена за доставка в съответствие с условията, определени на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и в настоящите общи условия.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.
Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани като електронни изявления по смисъла на чл. 2 от Закона за електронния документ и електронния подпис. В съответствие с чл. 11 от Закона за електронната търговия изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва задължително:
1. Да се регистрира на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, като попълни всички идентификационни данни, изискуеми в момента на извършване на регистрацията като потребител на сайта;
2. Да въведе избраните от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите, в които ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН изисква това.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
Чл. 8. (1) Ползвателите на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН задължително предоставят при регистрацията си свой адрес на електронна поща („Основен контактен електронен адрес”) за целите на комуникацията и размяната на електронни изявления с Доставчика.
 (2) С приемането на настоящите Общи условия ползвателите дават изричното си предварително съгласие по чл. 49, ал. 1, т. 3 от Закона за защита на потребителите посоченият от тях Основен контактен електронен адрес да бъде използван за комуникация и размяна на електронни изявления с Доставчика, включително в процеса на сключване и изпълнение на договорите за доставка на стоки, поръчани от ползвателя чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
(3) Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес. При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес. Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 3.
(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.


V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 9. (1) Доставчикът предприема технически и организационни мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни, както и всички приложими правни актове в областта на защитата на личните данни.
(2) “
Шок Трейдинг ” ЕООД е администратор на лични данни, съгласно чл. 4, т. 7) от Регламент (ЕС) 2016/679. При извършването на определени дейности по нареждане и от името на свои партньори, „Шок Трейдинг“ ЕООД може да изпълнява ролята на обработващ лични данни по смисъла на чл. 4, т. 8 от Регламент (ЕС) 2016/679, като тези отношения се уреждат със споразумение по чл. 28, пар. 3 от Регламент (ЕС) 2016/679.
(3) „
Шок Трейдинг“ ЕООД обработва лични данни при спазването на основните принципи за защита на данните и при наличие поне на едно от основанията за допустимост на обработването, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679. 
(4) „
Шок Трейдинг“ ЕООД се позовава на съгласие при обработването на лични данни, когато липсва друго правно основание, посочено в чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679.
(5) „
Шок Трейдинг“ ЕООД не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице – Ползвател на сайта. 
(6) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателя, Доставчикът изпраща информация, съдържаща такива данни, само на електронния адрес, който е бил посочен от Ползвателя в момента на регистрацията.
Чл. 10. (1) Когато „
Шок Трейдинг“ ЕООД има основателни опасения във връзка със самоличността на Ползвателя, с който обменя информация, съдържаща лични данни, „Шок Трейдинг“ ЕООД може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на Ползвателя, включително при упражняването на права по смисъла на чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес www.
technocenter.bg//users/reset_password


Политика за поверителност

Уведомление за обработване на лични данни

Ние от Шок Трейдинг ЕООД (София, ул.Славянска 18), държим на доверието и лоялността на нашите клиенти. Затова се грижим за поверителността на информацията, която споделяте с нас, и полагаме всички усилия за нейната защита.

Когато събираме лични данни, следваме принципите за законосъобразност, прозрачност, сигурност и свеждане на обработваните данни до минимум.

С настоящата политика целим да разясним каква лична информация събираме, как я използваме, с каква цел го правим и какви са правата ви във връзка със обработваните за Вас лични данни. 

Приканваме да се запознаете и с нашата Декларация за „Бисквитки“, която ще ви обясни как използваме „Бисквитки“ и други подобни инструменти.

Тази политика се прилага за личните данни, които събираме от Вас или за Вас на този сайт, при предоставянето на услуги, когато посещавате наши обекти, както и от други източници (като например при осъществяване на контакт чрез формата ни за обратна връзка).

 Със заявяването за абонамент за онлайн бюлетин и/или с използването на този сайт, Вие демонстрирате, че приемате правилата във връзка със събирането и използването на Вашите лични данни, както е описано в настоящата Политика.

 

Каква информация събираме?

Лични данни и информация за Вас, която ни предоставяте


Преди да направите регистрация на technocenter.bg, Вие се идентифицирате пред уебсайта със своя IP адрес, което е нужно, за да може да се осъществи комуникацията между technocenter.bg и устройството, чрез което посещавате сайта. Тази информация не се ползва и обработва по друг начин, освен за целите на получаване на съдържание от Вашето устройство. При установяване на първоначална връзка, на Вашето устройство се запазват четири броя бисквитки. За предназначението на всяка от тях, моля да се запознаете и с нашата Декларация за „Бисквитки“.

Когато направите регистрация на нашия сайт, ние събираме лични данни за Вас, които включват Вашият имейл, предпочитано потребителско име (заедно с парола), имена, телефон и адрес, вкл. град, както и информация за навършени 18 години. Тази информация е предварителна стъпка за целите на предоставянето на нашите услуги по продажба и доставка на стока, включително:

Ползването на потребителско име и парола са нужни за последваща идентификация пред сайта. За да предотвратите изтичането на лични данни от Вашият потребителски профил, моля да ги пазите и да не ги споделяте с никого, при никакви условия;

Имейлът служи за потвърждение на регистрацията, както и за последващи контакти във връзка с доставката на закупените или поръчани от Вас стоки. Без изричното Ви и допълнително предоставено съгласие (чрез попълване на отделен формуляр за получаване на бюлетин), Вашият имейл няма да бъде ползван за целите на директен маркетинг от наша страна или от страна на нашите партньори.

Вашият телефон е нужен за потвърждение на първоначалната, и по преценка на нашите търговски агенти, последващи поръчки, под формата на телефонно обаждане от наша страна. Също така, при покупка или поръчка, Вашият телефон ще бъде използван за предоставяне на текуща информация за доставката, за да положим максимални усилия, да получите закупената или поръчана от Вас стока.

В случай че използвате допълнителна услуги за транспорт до адрес, ще ползваме Вашите адрес и телефонен номер, за целите на извършване на услугата. Тези лични данни, заедно с Вашето име, може да бъдат предоставени и на наши партньори – избрана от нас Фирма за логистични услуги. Нашите партньори са ангажирани по силата на договор да обработват Вашите лични данни само и единствено във връзка с изпълнението на конкретната доставка.

За да ограничим събирането на лични данни на лицата под 18 години, ползваме информацията, предоставена от Вас за навършено пълнолетие.

 

Важно!

Чувствителни данни не се събират, съхраняват и обработват от Шок Трейдинг  ЕООД. Такива са например данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в професионални организации, данни за здравословното състояние. Моля, да не бъдат посочвани по никакъв начин във Вашето съобщение или регистрация!

Лични данни и информация, които събираме автоматично

Когато използвате нашия сайт, събираме информация и от вашето устройство (компютър, телефон, таблет и др.). Тази информация може да включва IP адрес, използвания от Вас браузър и настройките Ви за език.

Във връзка с използваните бисквитки на нашия сайт, моля запознайте се тук и с нашата Декларация за „Бисквитки“.

Лични данни и информация, които получаваме от други източници

В допълнение следва да Ви информираме, че получаваме информация за Вас от други източници, като доставчици на услугите за онлайн статистика на Google чрез техния продукт Analytics и доставчиците на услугата за интегриран чат Zopim.

Информацията, събрана от тези източници, може да бъде използвана съвместно с предоставената от Вас информация. Тази информация използваме за целите, описани в настоящата Политика.


Защо събираме Вашите лични данни и на какво основание го правим?

Обработваме Ваши лични данни за следните цели:

 

1.     За да обработим Вашата регистрация – получена чрез попълване на формуляра на сайта;

2.     За да Ви предоставим и доставим нашите продукти и услуги, както и тяхното заплащане;

3.     За комуникация с Вас относно Ваши покупки, поръчки или доставки;

4.     За да поддържаме регистрите си (напр. регистър на издадени фактури, издадени гаранционни карти и др.);

5.     За да отговорим на Ваши искания, оплаквания и рекламации;

6.     За статистически цели;

7.     За да Ви изпратим нашия бюлетин, при заявено желание;

8.     За да Ви предложим сходни продукти или допълващи продукти, съобразно Вашите нужди и предпочитания, в рамките на посещението на сайта, при подходящи настройки на бисквитките, които можете да направите;

9.     За целите на маркетинг и реклама, при Ваше съгласие.

 

Основанията, на които събираме и обработваме Ваши лични данни, са за изпълнение и спазване на нашите законови задължения (по т. 4 и 5), за изпълнение на договора, сключен между нас (по т. 1, 2 и 3), за да защитим своите законни интереси (по т. 6) или - при получаване на Вашето предварително съгласие за обработването (по т. 7, 8 и 9).

Когато обработваме данните Ви на основание нашите законни интереси, Вие имате право да възразите срещу това обработване, като се свържете с нас на посочените в края на тази Политика имейл или пощенски адрес.

За колко време съхраняваме Вашите лични данни?

Ние съхраняваме личните Ви данни само за минимално необходимия срок, за да постигнем целите, посочени в настоящата Политика, освен ако по закон сме задължени или имаме право да ги съхраняваме за по-дълъг период.

Срокът на съхранение определяме, като вземаме предвид няколко фактора, включително продължителността на предоставяне на услуги, ако е необходимо с цел установяване, упражняване или защита на наши и/или ваши правни претенции и запитвания или ако имаме правно задължение да съхраняваме данните (например счетоводни документи за срок от 5 г. или 10 г.).

Ако сте изразили съгласие да Ви изпращаме покани за наши събития или информация за промоции и намаления, ще обработваме посочените от Вас данни за контакт, докато не оттеглите съгласието си (как да сторите това виж тук [insert hyperlink]). Допълнително, във всеки имейл, който получавате от нас, ще има лесен начин да откажете получаването на посочената информация.

С кого споделяме Вашите лични данни?

Вашите лични данни може да бъдат предоставени на държавни органи в рамките на тяхната компетентност с цел изпълнение на законови задължения, на наши доверени партньори – доколкото това е необходимо за изпълнение на предоставяните от нас услуги по доставка. Подбираме партньорите си съобразно най-високите стандарти на сигурност на данните, който прилагат и гарантират. 

Трети страни, които получават Ваши лични данни, са юридически лица, с които си сътрудничим за предоставяне на услуги, като финансови институции (банки, лизингови компании), платформи за разплащане, транспортни фирми.

Предоставяме данни за Вас на нашите партньори, за да Ви осигурим различни варианти на разплащане и/или доставка на стоки и услуги.

Когато правите разплащане чрез интегрираните платформа за разплащане, или се кандидатствате за покупка чрез лизинг, Вашите лични данни се обработват чрез съответните платформи на нашите партньори, към които сайтът technocenter.bg препраща автоматично. В тези случаи се прилага Политиката за поверителност на нашите партньори, която можете да намерите тук.

Опазването на Вашите лични данни е приоритетна задача за нас, тъй като се стремим да отговорим на Вашите очаквания и да изградим доверие между нас. Ето защо, не предоставяме Ваши лични данни на трети страни, без надлежно да Ви информираме за това, включително не предоставяме Ваши лични данни в трети държави или на международни организации.

 

Как защитаваме Вашите права?

Ние обработваме Вашите лични данни само в съответствие с посочените по-горе цели, основания и срокове.

Когато събираме лични данни, ние го правим в минимален обем и само за предварително и ясно определени цели и срокове на съхранение. Достъп до данните предоставяме само на ограничен брой лица, които са предварително обучени и инструктирани как да работят с тях .

В съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните прилагаме подходящи технически и организационни мерки за защита на данните, като сме въвели политики, процедури и бланки за осигуряване на отчетност и съответствие с изискванията на приложимото законодателство за защита на данните.

Какви са Вашите права?

Съгласно разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), приложим от 25.05.2018 г., и при условията, определени в него, като субект на данни имате право: 

Право на достъп – имате право да поискате копие от информацията, която съхраняваме за Вас.

Право на коригиране – имате право да искате поправяне на данни, които съхраняваме за Вас и които са неточни или непълни.

Право на изтриване (“да бъдете забравени”) – при определени обстоятелства можете да поискате данните, които съхраняваме за Вас, да бъдат изтрити от нашите регистри.

Право на ограничаване на обработването – ако се прилагат определени условия, имате право да искате ограничаване на обработването.

Право на преносимост – имате право данните, които съхраняваме за Вас, да Ви бъдат предадени или да бъдат предадени на друга организация в случаите, когато те се обработват по автоматичен начин и на основание Вашето съгласие или договор и когато съществува технологична възможност за това.

Право на оттегляне на съгласието – Вие имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време, толкова лесно колкото то е дадено. Действието на оттегленото съгласие занапред.

Право на възражение – имате право да възразите срещу определени видове обработване, като например срещу всяко обработване на личните Ви данни, което се основава на легитимни интереси на Шок Трейдинг ЕООД. В този случай ние ще преустановим обработването, освен ако съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред Вашите лични интереси, права и свободи.

Право на възражение – имате право да възразите срещу обработване за целите на директния маркетинг. В тези случаи, не е необходимо да посочвате определени основания, както и ние сме длъжни да преустановим обработването без излишно забавяне. 

Право на възражение срещу автоматизирано обработване, включително профилиране – имате също така право да НЕ бъдете обект на правните последици от решение, взето единствено въз основа на автоматизираното обработване или профилиране.

Право на жалба – Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган (КЗЛД) и до съда.

Ще отговорим на всяко Ваше основателно искане, без излишно забавяне, в срок от 30 дни. Ако не сме в състояние да направим това, ще Ви уведомим своевременно като посочим и причините за забавянето. 

Ако счетете, че ние обработваме Вашите лични данни незаконосъобразно, имате право да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни с адрес гр. София 1592, бул. „Цветан Лазаров“ № 2. 

Всяка промяна на настоящата политика ще бъде обявена на интернет сайта technocenter.bg и във всеки наш офис и магазин. При съществена промяна на информацията, допълнително ще Ви уведомим чрез изпращане на имейл, доколкото разполагаме с такъв.

 

Политика за бисквитки

 

За да работи този сайт както трябва, понякога запазваме на Вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. Повечето сайтове също използват този метод.

 

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уеб сайт. Те позволяват на уебсайта да функционира правилно, да разпознава устройството на потребителя и да съхранява известна информация за предпочитанията на потребителя или за минали действия (например избор на език, размер на шрифта, login и др.), които се съхраняват за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

 

За да разглеждате нашия сайт не се изисква да се регистрирате или да предоставяте допълнителна лична информация. При зареждане на страницата на сайта и при преглед на нейното съдържание се използватбисквитки“, които позволяват нейното правилно функциониране и в тази връзка събират ограничен обем лични данни

Някои видове бисквитки са задължително необходими, за да функционира уебсайтът, а други служат на Дружеството да проверява посещаемостта на сайта, както и да предлага индивидуално съдържание на потребителите и да подобрява своите услуги

 

По какъв начин използваме бисквитките?

При посещение на сайта, Вие ще бъдете информиран за използването на бисквитки.

Бисквитките се съхраняват в  средата, която различните компютърни браузъри осигуряват за целта. Бисквитките, които използваме, сa два типа: бисквитка, запазваща информация за настройките на езика на ползване на сайта, направена от конкретния посетител, и бисквитка за навигация на посетителя в рамките на сайта

 

В този смисъл, бисквитките, които се ползват от сайтовете, са само такива, които са изцяло нужни за взаимодействието на посетителя със сайта, като същевременно не предоставят информация на трети страни за навиците и интересите на потребителя

 

Как да контролирате бисквитките?

За да можете да контролирате бисквитките, които се използват в нашия уебсайт, е необходимо да настроите браузъра си. Как да сторите това зависи от браузъра, който използвате и неговите настройки: за Google Chrome кликнете тук , за Mozzila кликнете тук, за Internet Explorer кликнете тук

 

За да научите повече за бисквитките, препоръчваме да посетите  aboutcookies.org, както и www.whatarecookies.com, www.cookiechoices.org 

 

Чрез посочения по-горе начин, можете да контролирате и/или изтривате бисквитки, когато пожелаете. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на Вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират занапред. 

 

Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят, вкл. да не Ви се зарежда нашият уебсайт. 

 

Внимание: отказът от бисквитки ще изтрие всички бисквити от www.techmart.bg и ще премахне някои бутони и функционалности на сайта. 

 

Приставки/Plugins

Сайтът използва Социални приставки/Social Plugins, които представляват софтуерни компоненти прибавящи допълнителни възможности към Вашия интернет браузър и лесен достъп до широко използвани социални мрежи. 

Моля да имате предвид, че ние нямаме контрол върху съдържанието на данните, които се предават от социалните приставки към съответните платформи, както и с каква цел ще бъдат използвани данните. За да научите повече, моля прочетете текста по-долу. 

Ние използваме следните Приставки:

 

Facebook

Сайтът използва Social Plugins на социалната мрежа facebook.com, която се поддържа от  Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. („Facebook“). Тази приставка се разпознава по иконата на Facebook (или се отличава с „Facebook Social Plugin“. Списъкът и видовете Facebook Social Plugins може да видите тук.

Когато посетите страница от сайта, която съдържа Facebook приставка, Вашият интернет браузър се свързва директно със сървърите на Facebook и съдържанието на приставката ще бъде прехвърлено директно от Facebook към Вашия интернет браузър, който ще го свърже с интернет страницата. Чрез свързването с тези Facebook приставки, Facebook получава информация, че съответната наша интернет страница или платформа е била посетена дори и да нямате регистрация или да не сте се вписали във Facebook. 

 

Информацията (включително IP адреса ви) се прехвърля и запазва от Вашия интернет браузър директно към сървър на Facebook в САЩ. Ако сте вписан във Facebook, посещението на сайта може да се отрази незабавно на Вашия Facebook профил. Ако си взаимодействате с тези  Plugins, напр. натиснете бутона „Харесвам“, или напишете коментар, тази информация веднага ще бъде прехвърлена от Вашия интернет браузър към Facebook и ще бъде запаметена там. Информацията ще бъде също публикувана на Вашия Facebook профил и видима за приятелите Ви във Facebook.

 

Ние не разполагаме с информация относно съдържанието на данните, които се предават на Facebook, както и по какъв начин тези данни се използват от Facebook. Моля, запознайте се с условията и възможностите за настройка за защита на личните Ви данни и целта и обхвата обработка им на:  http://www.facebook.com/policy.php. Ако не желаете Facebook да отразява посещението на нашия сайт на Вашия Facebook профил е необходимо да се отпишете от Facebook преди да посетите сайта. Можете да предотвратите напълно зареждането на Facebook приставките като инсталирате разширения на Вашия интернет браузър, напр. „Facebook Blocker“ (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

 

 

Google maps

За Ви помогнем по-лесно да ни откриете на сайта си, използваме вградена карта чрез услугите на Google Maps APIs.  Повече информация можете да откриете тук.  

Според описанието, предоставено от Google, ползваните от нашите сайтове услуги не събират данни, които могат да бъдат идентифицирани като лични. Също така, ползваните от нашите сайтове услуги на Google не ползват бисквитки. 

 

 

Доставка и връщане на стока

 

Доставка

 

Доставките на поръчана от онлайн магазина стока се извършва с куриерска фирма . Доставки се извършват само в рамките на географската граница на Република България. Доставките на уреди с наложен платеж или с карта се извършват в рамките на *няколко работни дни след потвърждаване на наличност от асистент по продажбите. При авансово плащане по банков път доставките се извършват в рамките на три работни дни след заверка на сумата в банковата сметка на “Шок ТрейдингЕООД. Уредите се доставят на адрес посочен за доставка.

 

Ние използваме бисквитки и други подобни технологии, за да подобрим вашето сърфиране и функционалността на нашия сайт. Декларация за поверителност .